Live Search

(rychlé vyhledávání)
Analogové vysílání A-TV je původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu. Obraz i zvuk byly přenášeny pomocí elektromagnetického vlnění. Informace o barvách a zvuku byly vytvářeny modulací spojitého signálu a každá televizní frekvence nesla signál jediné ...
Community Antenna Television system (CATV)
Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM)Systém vysokofrekvenční modulace zabezpečující přenos signálu digitální televize pozemní cestou (viz DVB-T/T2). V praxi se používá v módu 2k (Velká Británie) či módu 8k (zbytek světa). Většina přístrojů pro příjem DVB-T ...
Composite video (CVBS)Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.
Digital Audio Broadcasting (DAB)Standard pro nové digitální vysílání rádia, má nahradit vysílání FM. Vychází z Eureka 147 standardu ETSI ETS300401. Používané frekvence se velmi liší, je ale tendence opustit stávající FM spektrum 88-106 MHz, většinou se používá III pásmo ...
Digital Satellite Equipment Control je komunikační protokol pro spolupráci satelitního přijímače se zařízeními pro sledování družic, t.j. motor otáčející parabolickou anténou nebo přepínač zdrojů signálu z více parabol. Protokol je kompatibilní i se zařízeními ...
Digital Satellite Radio (DSR)Digitální družicové rozhlasové vysílání.
DVB-T (z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. Na rozdíl od analogového vysílání jsou programy v reálném čase převáděny do datového toku a společně komprimovány (v současnosti se nejvíce ...
Electronic Program Guide (EPG)Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.
ERP – Effective Radiate Power – Efektivní vyzářený výkonJedná se o údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou včetně jejího zisku. ERP je vždy vyšší, než je technologický výkon vysílače. Příklad: technologický výkon vysílače je ...
Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM ...
Technika vysílání používaná pro rozhlasové vysílání v pásmu velmi krátkých vln - Při frekvenční modulaci je elektrický signál nesoucí informaci směšován se signálem nosné vlny tak, že se průběžně mění kmitočet (frekvence) nosné vlny, na rozdíl od modulace ...
Free To Air (FTA)Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.
Individuální televizní anténa
Master Antenna Television (MATV)Systém příjmu televizních programů, při němž je z jedné společné antény signál drátově (kabelově) šířen do jednotlivých domácností.
Moaré (z franc. moiré [muaré])Rušivý efekt v obraze (rastrovaný vzorek či pruhy), který se objevuje v okamžiku, kdy struktura snímaných objektů (např. proužkovaná látka) interferuje s řádkováním televizního obrazu.
Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku
Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB. Stejný princip kódování je používán i u systému DVD, avšak obě varianty se většinou liší nastavením určitých parametrů.
Novější kompresní metoda kódování obrazu známá jako H.264 . Dokáže obraz komprimovat o 50 % účiněji než starší MPEG-2, je proto vhodná pro obraz v HD kvalitě.
Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.
Orthogonal Frequency Divison Multiplex = ortogonální, frekvenčně dělený multiplex. Modulační princip, používaný systémem DVB-T. Televizní kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem, přičemž každá subnosná je modulována jedním ze dvou ...
Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (OIRT)Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace založená v roce 1946, po roce 1950 se sídlem v Praze, jež sdružovala rozhlasové a televizní vysílatele sovětského bloku a některých rozvojových zemí. Zanikla v roce ...
Phase Alternating Line - Systém analogového kódování obrazu používaný v téměř celé Evropě včetně České republiky (viz též CVBS).
Quadrature Amplitude Modulation = kvadraturní amplitudová modulace. Druh vícestavové digitální modulace, která je aplikována na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Nejčastěji je používána varianta 64-QAM, kde číslice 64 znamená, že amplituda a fáze subnosné vlny mohou ...
Quadrature Phase Shift Keying = kvadraturní fázová modulace. Další druh vícestavové digitální modulace, kterou je možno aplikovat na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Amplituda a fáze subnosné vlny může nabývat 4 různých hodnot a může tedy přenášet současně pouze ...
Radio Data System (RDS)Vysílání dodatečných digitálních dat (identifikací, výzev, oznámení) na frekvencích rozhlasových FM stanic. Tato sdělení lze přijímat s pomocí speciálního přijímače. Např. v Německu je RDS od roku 1988 využíván pro aktuální informování o ...
Způsob kódování barevného obrazu, kdy se veškeré informace přenáší pomocí tří signálů: R – červeného, G –zeleného, B – modrého.